POSITION: TREASURER

NEW Dance is the dance development organisation for north east Wales (specifically the three counties of Denbighshire, Flintshire and Wrexham), revenue funded by the Arts Council of Wales.

 

We are always seeking new trustees to bring fresh ideas and perspective to the company. You don’t need to be a dancer, or have any experience of being a trustee for an organisation – we’re interested in the ideas, enthusiasm, and energy you can bring to the board, and NEW Dance as a whole.

 

We currently have a specific vacancy for the role of Treasurer, which carries the following dedicated responsibilities:

·              Visiting the office every 4-6 weeks to verify the company bank statements and countersign any large payments

·              Work with the Finance Officer to investigate any financial opportunities for the company (such as investment options)

 

Full trustee responsibilities include: 

·              Overseeing the effective, efficient administration and financial stability of NEW Dance

·              Ensuring that the organisation complies with its governing documents, charity and company law, as well as any other relevant legislation or regulations

·              Analysing proposals and examine their financial consequences

·              Providing governance to ensure successful implementation of NEW Dance’s business plan and strategic objectives

·              Representing and advocating for NEW Dance in order to champion the charity’s work and goals, and the transformative power of dance in the region

·              Having good communication, diplomacy and inter-personal skills

·              Collaboratively maintaining satisfactory systems of control in respect of legal, operational and financial risk management 

·              Supporting and developing working relationships with the core staff team and freelance dance artists

·              Being willing to attend occasional sub-committee meetings as required


Trustee Board meetings are held four to six times a year. Other time commitments may include attending additional committee meetings, championing the charity in external networks and developing influential partnerships. There will also be plenty of opportunities to experience first-hand the work of the company at private project sharings, community events, and larger-scale public performances.

 

If you have the passion and drive to see NEW Dance’s mission statement of “Nurture dance for all” succeed, please contact info@newdance.org.uk to request more details or arrange an informal discussion.

SEFYLLFA:

TRYSORYDD

NEW Dance yw’r sefydliad datblygu dawns i ogledd ddwyrain Cymru (yn benodol y tair sir, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam), sy’n cael ei ariannu gyda refeniw gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

 

Rydym yn chwilio drwy’r amser am ymddiriedolwyr newydd i ddod â syniadau a safbwyntiau newydd i'r cwmni. Does dim angen i chi fod yn ddawnsiwr, na bod â phrofiad o fod yn ymddiriedolwr i sefydliad – mae gennym ddiddordeb yn y syniadau, y brwdfrydedd a'r egni y gallwch eu cyflwyno i'r bwrdd, ac i NEW Dance fel sefydliad cyfan.

 

Ar hyn o bryd, mae gennym swydd wag benodol ar gyfer rôl y Trysorydd, sydd â’r cyfrifoldebau penodol canlynol:

·             Ymweld â'r swyddfa bob 4-6 wythnos i wirio datganiadau banc y cwmni a chydlofnodi unrhyw daliadau mawr

·              Gweithio gyda'r Swyddog Cyllid i ymchwilio i unrhyw gyfleoedd ariannol i'r cwmni (fel opsiynau buddsoddi)

 

Mae cyfrifoldebau llawn yr ymddiriedolwr yn cynnwys: 

Swydd Ddisgrifiad
Mae gofyn i’r Ymddiriedolwyr wneud y canlynol:

·              Gofalu caiff NEW Dance ei weinyddu’n effeithiol ac effeithlon ynghyd a gofalu fod sefyllfa ariannol y mudiad yn sefydlog. 

·              Gofalu fod y mudiad yn cydymffurfio gyda’i ddogfen llywodraethu, cyfreithiau elusennau, cyfreithiau cwmni ac unrhyw ddeddfwriaethau neu reoliadau eraill perthnasol. 

·              Meddu ar y sgiliau i ddadansoddi cynigion ac archwilio’u heffeithiau ariannol; parodrwydd i gynnig argymhellion amhoblogaidd gerbron y bwrdd.

·              Cynnig rheolaeth a dyheadau ar gyfer NEW Dance, gan ofalu fod y gwaith yn unol â’u cynllun busnes ac amcanion strategol.

·              Gweithredu fel llysgennad ac eiriolwr ar ran NEW Dance

·              Meddu ar sgiliau cyfathrebu, diplomyddiaeth a rhyngbersonol.

·              Gofalu fod y bwrdd wedi rhoi systemau rheoli boddhaol ar waith o ran rheoli risgiau cyfreithiol, gweithredol ac ariannol

·              Bod ar gael y tu allan i amseroedd cyfarfodydd bwrdd ar gyfer is bwyllgorau fel bo’r angen.

·         

Ymroi Amser
Caiff Cyfarfodydd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr eu cynnal rhwng pedwar a chwe gwaith y flwyddyn. Bydd gofyn i’r Ymddiriedolwyr hefyd ymroi eu hamser er mwyn mynychu cyfarfodydd pwyllgor ychwanegol a digwyddiadau allweddol NEW Dance, gan hyrwyddo’r elusen mewn rhwydweithiau allanol a datblygu partneriaethau dylanwadol.

Os oes gennych yr angerdd a'r brwdfrydedd i weld datganiad cenhadaeth NEW Dance o “Feithrin dawns i bawb” yn llwyddo, cysylltwch ag info@newdance.org.uk i ofyn am fwy o fanylion neu i drefnu trafodaeth anffurfiol.

Apply